Informacje na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świętochłowicach

 

Zaświadczenie o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu może uzyskać każda pełnoletnia osoba (będąca właścicielem / uczestnikiem zdarzenia), która zgłosi się z wnioskiem do Komendy Miejskiej PSP w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej 16 w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30.


Zaświadczenia wydawane są w jednym egzemplarzu w terminie do 7 dni.


Osoba składająca wniosek powinna posiadać dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w wysokości 17 zł, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000), chyba że na podstawie ustawy jest z tej opłaty zwolniona.


Opłatę skarbową można uiścić:

1) w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

2) wykonując przelew na konto bankowe dla opłat skarbowych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

LINK: numery kont bankowych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach


Zwalnia się od opłaty skarbowej m.in.:

- jednostki budżetowe;

- jednostki samorządu terytorialnego;

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o wydanie zaświadczenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

- osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.


 

 

 

LICZNIK ODWIEDZIN

343536
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości