Sprawy są załatwiane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn.zm) oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu (Dz. U z 1998 r. Nr 160 poz. 1074 z późn.zm).
W Komendzie Miejskiej funkcjonuje sekretariat, przez który przechodzi korespondencja adresowana do komendanta miejskigo oraz do poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej. Wpływające sprawy są kierowane do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne. Po zarejestrowaniu spraw w księdze kancelaryjnej komendy i zadekretowaniu przez komendanta miejskigo, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują kierownicy komórek organizacyjnych. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa jest przekazywana do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem adresata sprawy.
Pisma wychodzące są podpisywane przez komendanta, i jego zastępcę, zgodnie z właściwością wynikająca z regulaminu organizacyjnego KM PSP. Wysyłka korespondencji poza Komendę Miejską następuje z sekretariatu po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w odpowiednim spisie spraw danej komórki organizacyjnej.

 

LICZNIK ODWIEDZIN

243080
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości